29.poncho ja myssy by Irja Mäkinen

29.poncho ja myssy

Knitting
Super Bulky (5-6 wpi) ?
7.0 mm
US 11 - 8.0 mm
US 10½ - 6.5 mm
Finnish

pattern in Finnish