Charly Schnecke by Jana Ganseforth

Charly Schnecke

Knitting
January 2015
DK (11 wpi) ?
3.0 mm
ca. 7cm
German