Donut Cushion by Jane Burns

Donut Cushion

Knitting
DK (11 wpi) ?
Flag of English English