Jussi-neuletakki by Novita

Jussi-neuletakki

by Novita
Knitting
March 2013
Sport (12 wpi) ?
22 stitches and 32 rows = 4 inches
US 2½ - 3.0 mm
US 4 - 3.5 mm
328 - 820 yards (300 - 750 m)
86(98)110(122)134
Finnish