Popcorn Baby Blanket by Jane Burns

Popcorn Baby Blanket

Knitting
DK (11 wpi) ?
Flag of English English