Punaraidallinen myssy #5 by Moda

Punaraidallinen myssy #5

by Moda
Knitting
May 2006
DK (11 wpi) ?
US 4 - 3.5 mm
US 2½ - 3.0 mm
Finnish