Skokkur by Tinna Magazine

Skokkur

Knitting
October 2009
Bulky (7 wpi) ?
13 stitches = 4 inches
in stockinette stitch
7.0 mm
S/M, L/XL
Icelandic