Slip Stitch Blanket by Linda Medina

Slip Stitch Blanket

Knitting
Worsted (9 wpi) ?
US 7 - 4.5 mm
Flag of English English