Soma-myssy by Päivi Kovanen

Soma-myssy

Knitting
Sport (12 wpi) ?
27 stitches and 38 rows = 4 inches
in stockinette
US 2½ - 3.0 mm
newborn
Flag of English English