Tchaikovsky's Bankje by Naantje Knit

Tchaikovsky's Bankje

Knitting
November 2021
Cobweb ?
20 stitches = 4 inches
US 1½ - 2.5 mm
1531 - 3062 yards (1400 - 2800 m)
adjustable
Flag of English English Dutch German
This pattern is available for €7.50 EUR buy it now

Deze rechthoekige kanten shawl wordt als MKal uitgebracht en is geinspireerd op de prachtige shawls uit Haapsalu. Kenmerkend zijn de nupps die dus ook niet mogen ontbreken in dit patroon.
Een project volgens de Haapsalu traditie is een 3 stappen plan.
Eerst wordt de body van de shawl gebreid.
Breedte en lengte zijn vrij naar keuze. Traditioneel wordt met erg dun garen gebreid maar ook dat is een keuze.
Vervolgens rekenen we uit hoeveel steken we voor de rand nodig hebben en die wordt in 1 keer gebreid.
Uiteindelijk wordt de rand aan de shawl genaaid.

De technieken zijn traditioneel zoals ze in Estonia gebruikt worden en de steek patronen komen uit mijn eigen koker.
Na deze MKal ben je in staat om de prachtige patronen uit Haapsalu te breien.

De MKal wordt weer begeleid met vido’s op Youtube. (start op 9-11-21) youtube.com/c/naantjeknit (playlist: Haapsalu)

Geen paypall? Geen probleem. Ga naar: http://www.naantjeknit.nl/webshop

De naam van het patroon komt van het bankje waar ik mijn vorige reis veel op gezeten heb en misschien wel net zo veel inspiratie op heb gedaan als de oorspronkelijke “bewoner” van dat bankje. Tchaikovsky heeft daar veel zitten mijmeren bij de zonsopgang uitkijkend over het water en heeft daar heel wat van zijn componeer werk gedaan.

Planning
9 november 2021 Gaan we het hebben over garens, winkels, kleuren, kralen etc etc.

16 november gaan we beginnen met een proeflap. Deze wordt niet uitgehaald en gebruiken we later om te oefenen met de rand om het werk zetten. Deze proeflap kan later ook dienst doen als bijvoorbeeld een pochet, een kussen of dienen als kanten zakdoek.

23 november gaan we opzetten en van start.
De dames in Haapsalu breien in een week een shawl (hoe dan?). Wij nemen daar ietsjes langer de tijd voor.
1 maart 2022 we gaan van start met de rand. Eerst breien we een rand om de proeflap en daarna voor de shawl zelf.
5 april oefenen we het naaien op de proeflap en daarna worden de body en de rand van de shawl aan elkaar genaaid.
12 april De rand kan heen en weer of in het rond gebreid worden. Bij heen en weer moet er een naadje dicht genaaid worden. Ik laat zien hoe dat moet. Tevens gaan we het hebben over het blocken van het werk.

This rectangular lace shawl is released as MKal and is inspired by the beautiful shawls from Haapsalu. Characteristic are the nupps that should not be missing in this pattern.
A project according to the Haapsalu tradition is a 3-step plan.
First the body of the shawl is knitted.
Width and length are free to choose. Traditionally, we knit with very thin yarn, but that too is a choice.
Then we calculate how many stitches we need for the edge and it is worked in 1 time.
Finally, the edge is sewn to the shawl.

The techniques are traditional as they are used in Estonia and the stitch patterns come from my own tube.
After this MKal you will be able to knit the beautiful patterns from Haapsalu.

The MKal is again accompanied by videos on Youtube. (starts on 9-11-21) youtube.com/c/naantjeknit (playlist: Haapsalu)

No paypal? No problem. Go to: http://www.naantjeknit.nl/webshop

The name of the pattern comes from the bench I sat on a lot during my previous trip and perhaps got just as much inspiration as the original “inhabitant” of that bench. Tchaikovsky has spent a lot of time there musing at the sunrise looking out over the water and has done a lot of his composing work there.

Schedule
November 9, 2021 Are we going to talk about yarns, shops, colors, beads etc etc.

November 16 we will start with a test piece. This will not be taken out and we will use it later to practice putting the edge around the work. This sample piece can later also serve as a pocket square, a pillow or serve as a lace handkerchief.

We will set up and start on November 23.
The ladies in Haapsalu knit a shawl in a week (how?). We take a little longer for that.
March 1, 2022 we will start with the edge. First we knit a border around the test piece and then for the shawl itself.
April 5th we practice sewing on the test piece and then the body and the edge of the shawl are sewn together.
April 12 The edge can be worked back and forth or in the round. When back and forth, a seam must be sewn closed. I’ll show you how. We will also talk about blocking the work.