Knitting Magazine 056, November 2008 by Knitting Institute