Tværstrikket Poncho by Lene Holme Samsøe

Tværstrikket Poncho

Knitting
October 2011
Aran (8 wpi) ?
16 stitches = 4 inches
in pattern stitch
US 8 - 5.0 mm
1444 yards (1320 m)
one size
Norwegian