Knitting Magazine 174, November 2017 by Christine Boggis